Dielemans Technische Opleidingen

Algemene Voorwaarden


Algemene voorwaarden Dielemans Technische Opleidingen (DTO)

 

 

Toepasselijkheid

·     Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke tussen Dielemans Technische Opleidingen (hierna te noemen: DTO) en opdrachtgever of cursist gesloten overeenkomst en door DTO verstrekte offertes.

·      Indien een of meerdere bepalingen in deze voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen volledig van toepassing.

·      Afwijkingen op deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

 

Aanmeldings- en inschrijvingsvoorwaarden

·      DTO neemt alleen volledig ingevulde en ondergetekende aanmeldingsformulieren in behandeling. Het aanmeldingsformulier dient drie weken voor de start van de activiteit in bezit te zijn van DTO. Latere aanmeldingen zijn mogelijk in overleg met DTO.

·      Door ondertekening van het aanmeldingsformulier verklaart de aangemelde akkoord te gaan met de algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van DTO.

·      Na ontvangst van het aanmeldingsformulier stuurt DTO een bevestiging van inschrijving en drie weken voor de aanvang van de cursus ontvangt de deelnemer een uitnodiging, waarin o.a. vermeld zijn de locatie en aanvangstijd.

·     Vanaf het moment dat de uitnodiging voor de eerste bijeenkomst door DTO aan de deelnemer is verstuurd, is de deelnemer ingeschreven voor de bedoelde activiteit en is er een verplichting (en sprake van een overeenkomst).

·      DTO heeft het recht om de deelnemer te weigeren, indien de deelnemer, naar inzicht van DTO niet voldoet aan de gestelde toelatingscriteria.

·      DTO heeft het recht om bij onvoldoende aanmeldingen de activiteit niet te starten. Indien een activiteit niet doorgaat, vindt terugbetaling van de eventueel inmiddels betaalde gelden plaats.

·      De in publicaties genoemde prijzen, lesstof en data zijn altijd onder voorbehoud. DTO behoudt zich het recht voor deze tussentijds te wijzigen indien de omstandigheden daartoe aanleiding geven.

 

Annuleringsvoorwaarden.

·     De deelnemer kan de inschrijving alleen schriftelijk annuleren. Als annuleringsdatum geldt de datum van ontvangst van de schriftelijke annulering (kan ook per mail).

·     De opdrachtgever of cursist kan een overeenkomst zonder opgave van redenen ontbinden tot een termijn van veertien dagen is verstreken, vanaf de dag waarop de overeenkomst wordt gesloten.

·    Indien annulering plaats vindt buiten deze termijn of gedurende de looptijd van de activiteit is de opdrachtgever of cursist de overeengekomen prijs voor de activiteit in zijn geheel verschuldigd.

·     Zijn er kosten gemaakt, b.v. boeken die besteld zijn, worden deze op de deelnemer verhaald.

·     Indien DTO  haar beslissing (over het al dan niet doorgaan van een activiteit of de vorm waarin de activiteit plaats vindt) heeft verplaatst naar een tijdstip korter dan 21 dagen voor de geplande aanvangsdatum, heeft de deelnemer het recht om de overeenkomst tot 1 week voor aanvang van de activiteit te annuleren.

·      Bij voortijdige beëindigen met onderling goedvinden worden reeds vooruit betaalde gelden terug betaald voor zover deze betrekking op de periode na het beëindigen van de overeenkomst. De kosten voor het ter beschikking gestelde materiaal worden daarop in mindering gebracht.

 

Betalingsvoorwaarden.

·      Alle betalingen dienen te geschieden binnen 30 dagen na de factuurdatum.

·      Blijft de deelnemer in gebreke t.a.v. zijn/haar betalingsverplichtingen, dan heeft DTO het recht, eenzijdig de activiteit te beëindigen, De verplichting van de deelnemer tot het voldoen van de beschuldigde gelden voor de activiteit blijft van kracht.

 

Incassovoorwaarden.

·    Alle door DTO te maken gerechtelijke en buitenrechtelijke incassokosten komen voor rekening van de deelnemer. De buitenrechtelijke kosten worden berekend over de te vorderen  hoofdsom en bedragen 15% van de hoofdsom, waarbij € 150,- als minimum wordt gesteld.

 

Eigendomsrecht.

  •  DTO maakt gebruik van cursus materiaal van het Nederlands Instituut voor Lastechniek (NIL). Het eigendomsrecht blijft in handen van het NIL. 
  • Overig cursus materiaal blijft onder eindomsrecht van DTO.

 

Klachtenregeling.

·     De regeling ziet erop toe dat deelnemer en andere gebruikers hun onvrede kunnen uiten over de uitvoering en de dienstverlening van DTO. De klachtenregeling past in het algemene kwaliteitsbeleid van DTO.

·     De deelnemer en andere gebruikers kunnen schriftelijk een klacht indienen bij de administratie van DTO via e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

·     De klacht wordt altijd vertrouwelijk door DTO behandeld.

·     Op de klacht wordt mondeling of schriftelijk binnen twee weken door DTO gereageerd en wordt binnen 4 weken afgehandeld.

·     Als onafhankelijke derde partij fungeert het Nederlands Insituut Lastechniek (NIL): Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. De uitspraak van het NIL is bindend voor beide partijen. 

·     Een afgehandelde klacht wordt voor termijn van 1 jaar bewaard in het daarvoor bestemde dossier. 

 

 

Alle aanbiedingen en overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht.